Metodinė taryba

MAŽEIKIŲ KALNĖNŲ PROGIMNAZIJOS

 METODINĖS TARYBOS VEIKLOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

2022–2023 m. m.

Metodinės veiklos tikslas – siekti nuolatinio mokytojų profesinės kompetencijos augimo ir švietimo proceso veiksmingumo užtikrinimo.

Metodinės veiklos uždaviniai:

1. skatinti pedagogų kūrybiškumą, atvirumą inovacijoms ir kaitai;

2.užtikrinti metodinį ir dalykinį pedagogų bendradarbiavimą ir dalijimąsi gerąja patirtimi;

3. užtikrinti kokybišką ugdomosios veiklos organizavimą, vertinimą ir tobulinimą.

METODINĖS TARYBOS SUDĖTIS

2022–2023 m. m.

Metodinės tarybos pirmininkė, sekretorė – Edita Jagminienė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė

Nariai:

Jūratė Fridrikienė, biologijos mokytoja metodininkė

Lina Čikeliovienė, pradinių klasių mokytojų metodinės grupės pirmininkė, pradinių klasių mokytoja metodininkė

Edita Jagminienė, lietuvių k. mokytojų metodinės grupės pirmininkė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė

Raimonda Stonkuvienė, užsienio kalbų mokytojų metodinės grupės pirmininkė, anglų kalbos vyr. mokytoja

Ginta Vaizgielienė, tiksliųjų mokslų mokytojų metodinės grupės pirmininkė, matematikos vyr. mokytoja

Snieguolė Vitkevičienė, gamtos mokslų mokytojų metodinės grupės pirmininkė, chemijos mokytoja metodininkė

Diana Baranovienė, socialinių mokslų mokytojų metodinės grupės pirmininkė, geografijos vyr. mokytoja

Stasys Pauliukas, meninio ugdymo mokytojų metodinės grupės pirmininkas, technologijų mokytojas metodininkas

Judita Galminienė, klasių vadovų metodinės grupės pirmininkė, matematikos vyr. mokytoja.Metodinės tarybos nuostatai 

42261 lankytojai aplankė iš viso 1 lankytojai aplankė šiandien