Mažeikių Kalnėnų progimnazija

Socialinis pedagogas

PATVIRTINTA
Mažeikių Kalnėnų progimnazijos
direktoriaus 2023 m. rugsėjo 1 d.
įsakymu Nr. V1-407

MAŽEIKIŲ KALNĖNŲ PROGIMNAZIJOS
socialinės pedagogės Renatos Samuilaitės
2023–2024 m. m. darbo grafikas, dirbant kontaktiniu/nuotoliniu būdu

1,0 etatas – 36 val.


MAŽEIKIŲ KALNĖNŲ PROGIMNAZIJOS
socialinės pedagogės Daivos Strazdauskienės
2023–2024 m. m. darbo grafikas, dirbant kontaktiniu/nuotoliniu būdu

1,0 etatas – 36 val.


Kontaktinės valandos – tiesioginis darbas su švietimo pagalbos gavėjais. Konsultacijų teikimas mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams), užsiėmimų vedimas.

Nekontaktinės valandos – netiesioginis darbas su švietimo pagalbos gavėjais. Veiklų planavimas, dokumentų  rengimas, bendradarbiavimas su  mokytojais, mokinių  tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais  asmenimis ugdymo ir švietimo klausimais.

Socialinio pedagogo veiklos tikslas – atsižvelgiant į kiekvieno mokinio galimybes, poreikius, gebėjimus ir ateities perspektyvas teikti kokybišką, efektyvią ir lanksčią socialinę, pedagoginę pagalbą skirtingų gebėjimų bei poreikių mokiniams, bendradarbiaujant su mokytojais, mokyklos administracija, mokinių tėvais bei pagalbą teikiančiomis institucijomis.

Socialinio  pedagogo veiklos:11844 lankytojai aplankė iš viso 4 lankytojai aplankė šiandien