Ugdymas karjerai

Ugdymas karjerai

TAVO KARJERA YRA TAVO RANKOSE…

Šiandien karjera suvokiama kaip visą gyvenimą trunkantis mokymosi, saviraiškos ir darbo kelias, o sėkminga karjera – tai dar ir gebėjimas derinti darbą, laisvalaikį, gyvenimą šeimoje ir jausti pasitenkinimą savo gyvenimo kelio pasirinkimu. Sėkmingam karjeros keliui mokiniai turėtų ruoštis dar mokykloje. Jiems turi padėti mokytojai, grupių vadovai, švietimo pagalbos specialistai, mokyklos bibliotekininkai, ugdymo karjerai specialistai. Padedami jų, mokiniai turi išmokti konstruktyviai žvelgti į ateitį: sistemingai kaupti žinias, lavinti gebėjimus, ugdyti kompetencijas, padėsiančias motyvuotai ir atsakingai pasirinkti studijų kryptį, profesinę veiklą, bei planuoti savo vietą konkurencingoje darbo rinkoje.


Nuo 2013-01-01 Kalnėnų pagrindinė mokykla dalyvauja Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro įgyvendinamame projekte „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme (I etapas)“ Nr. VP1-2.3-ŠMM-01-V-01-002 pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.3-ŠMM-01-V priemonę „Profesinio orientavimo sistemos veiklos tobulinimas ir plėtra“.


UGDYMAS KARJERAI
PASKIRTIS

Padėti mokiniui sėkmingai planuoti savo karjerą. Kiekvienas mokinys turi išmokti konstruktyviai žvelgti į ateitį: išmokti sistemingai kaupti žinias, lavinti gebėjimus, ugdytis kompetencijas, padėsiančias rinktis studijų kryptį, profesinę veiklą, bei planuoti savo vietą darbo rinkoje.

TIKSLAS

Sudaryti sąlygas mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, kad mokinys sėkmingai pasirinktų tolesnę mokymosi kryptį, profesiją arba darbinę veiklą, pereitų iš mokymo aplinkos įdarbinę aplinką.

UŽDAVINIAI

Siekiama, kad mokiniai:

Karjeros paslaugos apima:


Ugdymas karjerai yra prioritetinė profesinio orientavimo sritis, profesinis informavimas ir profesinis konsultavimas papildo ugdymą karjerai, taip pat padeda asmenims spręsti konkrečius karjeros klausimus.

Kalnėnų pagrindinė mokykla, vykdydama mokinių ugdymą karjerai, vadovaujasi Švietimo ir mokslo ministro tvirtinamais ugdymo turinį reglamentuojančiais dokumentais:

  1. PROFESINIO ORIENTAVIMO VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-1090/A1-314.
  2. UGDYMO KARJERAI PROGRAMA, patvirtinta Švietimo ir mokslo ministro 2014 m sausio 15 d. įsakymu Nr. V-72.

Ugdymą karjerai mokykloje koordinuoja Loreta Bergmanienė.


2015 m. profesinio veiklinimo projektas „Šok į tėvų klumpes“Naudingos nuorodos: