Misija, vizija


Progimnazijos vertybės

Pagarba žmogui ir gamtai: sveika, saugi ir ekologiška aplinka, pilietinis sąmoningumas, įvairiapusis asmenybės ugdymas.

Misija

Kalnėnų progimnazija – mokykla, teikianti asmeniui visaverčio savarankiško gyvenimo pagrindus, kokybišką pradinį ir pagrindinį, pirmos pakopos, išsilavinimą, nuolat tobulinanti savo veiklą, grindžiamą humaniškumo, demokratiškumo, bendravimo ir bendradarbiavimo principais, ugdanti sociokultūrinės ir pilietinės brandos pagrindus, bendrąjį raštingumą, tautinį sąmoningumą, mokymosi visą gyvenimą kompetenciją, kurianti saugią, ekologišką ir modernią ugdymo(-si) aplinką.

Vizija

Progimnazija – nuolat besikeičianti, atvira pozityviai kaitai, savo įvaizdžiu ir ugdymo rezultatais sėkmingai konkuruojanti įstaiga.