Mažeikių Kalnėnų progimnazija


Olweus prevencijos kokybės užtikrinimo sistema (OPKUS)

Progimnazija nuo pat savo veiklos pradžios kuria saugią ugdymosi aplinką, grindžiamą pagarba ir pasitikėjimu, pastangomis rūpintis ir suprasti vieniem kitus. Progimnazijos bendruomenė laikosi mokymosi organizavimo taisyklių, padedančių  veiksmingai siekti ugdymo(si) tikslų. Progimnazija padeda mokiniams įgyvendinti pozityvaus gyvenimo idėjas, prasmingomis veiklomis užpildo neformalųjį švietimą, gilina mokytojų psichologines žinias, stiprina mokytojų, mokinių ir tėvų bendradarbiavimą. Prevencinės veiklos progimnazijoje vykdomos kontaktiniu ir nuotoliniu būdu. Bendruomenė siekia stabdyti patyčias, kad ir vaikai, ir suaugusieji jaustųsi saugūs. Nuo 2011 m. dalyvaujame tarptautiniame Olweus patyčių prevencijos projekte, kurio tikslas sumažinti mokinių, patiriančių patyčias skaičių bendruomenėje. Nuo 2013 m. progimnazijoje įgyvendinama patyčių programos kokybės užtikrinimo sistemos (OPKUS) programa.


PRIEŠ PATYČIAS NUKREIPTOS TAISYKLĖS
• Mes nesityčiosime iš kitų.
• Mes stengsimės padėti tiems, iš kurių tyčiojasi.
• Mes stengsimės bendrauti su tais, kurie yra atstumti.
• Jei sužinosime, kad iš kažko tyčiojamasi, – pasakysime suaugusiems ir mokykloje, ir namuose.

Drausminimo kopėtėlės

2023 m. OPKUS šūkis: „Prieš patyčias mes VISI – ir maži, ir dideli!“


 

Mokymosi ir supervizijų grupių vadovės 2022–2023 m. m.

 1. Dalia Stanienė 
 2. Edita Jagminienė 
 3. Jūratė Fridrikienė 
 4. Liudmila Andrijauskienė 
 5. Danutė Prokopčukienė
 6. Gražina Drąsutienė
 7. Rasa Daugėnienė
 8. Vida Daugėnienė
 9. Nida Gudavičienė 
 10. Raminta Lupeikienė 
 11. Snieguolė Vitkevičienė 
 12. Zita Savickienė

Mažeikių Kalnėnų progimnazijos Olweus projekto veiklos planas 2022–2023 m. m.


Progimnazijos elektroninė patyčių registravimo forma „Pranešk apie patyčias“


OLWEUS mokyklos pažymėjimas 2023–2025 m. m.Dalyvavimas OLWEUS programos kokybės užtikrinimo sistemos vykdyme 2021–2022 m. m.

91,4 procentai 3–8 klasių progimnazijos mokinių dalyvavo 2022 m. rudenį Nacionalinės švietimo agentūros Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro vykdytoje apklausoje, kurios tikslas – nustatyti mokinių, patiriančių patyčias, ir mokinių, besityčiojančių iš savo draugų, skaičių.  Šių metų rezultatas – patyčias patiria 11,9 procentai 3–8 klasių mokinių (2021 m. – patyčias patyrė 10,8 proc.). Džiugu, kad mokiniai vis dažniau išdrįsta apie tai papasakoti suaugusiems mokykloje. Tai įpareigoja palaikyti ir toliau ugdyti mokinių ir visų darbuotojų įgytas žinias ir įgūdžius apie patyčių stabdymą ir jų mažinimą.

2021–2022 m. m. OPKUS projekto šūkis „Nesityčiok iš kitų, būk laimingas tarp draugų“.Dalyvavimas OLWEUS programos kokybės užtikrinimo sistemos vykdyme 2020–2021 m. m.

94,4 procentai 3–8 klasių progimnazijos mokinių nuotoliniu būdu dalyvavo 2020 m. rudenį Nacionalinės švietimo agentūros Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro vykdytoje apklausoje, kurios tikslas – nustatyti mokinių, patiriančių patyčias, ir mokinių, besityčiojančių iš savo draugų, skaičių.  Šių metų rezultatas – patyčias patiria 6,7 procentai 3–8 klasių mokinių (2019 m. – patyčias patyrė 9,7 proc.). Kiekvienais metais vykdomos mokinių apklausos rezultatai rodo, kad mokinių patyčių kiekis mažėja, o mokiniai vis dažniau išdrįsta apie tai papasakoti suaugusiems. Džiugu, kad mokiniai apie tai atviriau kalba su tėvais. Tai įpareigoja palaikyti ir toliau ugdyti mokinių ir visų darbuotojų įgytas žinias ir įgūdžius apie patyčių stabdymą ir jų mažinimą.

2020–2021 m. m. OPKUS ŠŪKIS: „JEIGU NORI BŪT DRAUGU, NESITYČIOK IŠ KITŲ“Dalyvavimas OLWEUS programos kokybės užtikrinimo sistemos vykdyme 2019–2020 m. m.


Olweus programos kokybės užtikrinimo sistema (toliau – OPKUS) yra patyčių prevencijos programa, kurios tikslas – išlaikyti Olweus patyčių prevencijos programos (toliau – Olweus programa) nuostatas ir užtikrinti taikomų priemonių tęstinumą.
Progimnazijoje taikomos OPKUS priemonės reiškia sistemingą ir ilgalaikį požiūrį į patyčių prevenciją ir atitinka OPPP kokybės reikalavimus bei pačios mokyklos tikslus ir siekius, išdėstytus mokyklos kokybės plane. OPKUS integruojama į visas įprastines mokyklos veiklas. Sėkmingas integravimas yra veiksminga patyčių prevencijos priemonė, prisidedanti prie teigiamo mokyklos įvaizdžio kūrimo bendruomenėje. OPKUS diegimas mokykloje:
• Padeda išlaikyti progimnazijoje Olweus programos įgyvendinimo laikotarpiu pasiektus rezultatus;
• Sudaro prielaidas pasinaudoti progimnazijos personalo kompetencijomis, įgytomis Olweus programos vykdymo metu;
• Padeda sistemingai vykdyti patyčių prevenciją;
• Suteikia galimybę atlikti mokinių apklausą Olweus klausimynu ir tokiu būdu stebėti patyčių lygio ir ypatumų kaitą mokykloje;
• Padeda telkti progimnazijos bendruomenę imantis veiksmų prieš patyčias bei leidžia įvertinti tų veiksmų efektyvumą.
Olweus patyčių ir smurto prevencijos programos tikslas: kurti saugią aplinką, gebėti pastebėti patyčias ir tinkamai į jas reaguoti.
2019 m. gegužės mėn. mokykloje vykdytas OPKUS išorės auditas, kurio metu nustatyta, kad mokykla laikosi Olweus programos standarto reikalavimų, ir yra pripažįstama OLWEUS mokykla 2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metams. Patyčių pokytis progimnazijoje nuo 2011 m. – 59,8 proc.

Mokykloje taikomos OPKUS (Olweus projekto kokybės užtikrinimo sistema) priemonės reiškia sistemingą ir ilgalaikį požiūrį į patyčių prevenciją ir atitinka OPPP kokybės reikalavimus bei pačios mokyklos tikslus ir siekius, išdėstytus mokyklos ugdymo planuose.

OPKUS programa integruojama į visas įprastines mokyklos veiklas. Ji tapo veiksminga patyčių prevencijos priemone ir prisideda prie teigiamo mokyklos įvaizdžio kūrimo bendruomenėje.

OLWEUS patyčių ir smurto prevencijos programos įgyvendinimo principai:

• Patyčių intervencija – suaugusiojo atsakomybė ir pareiga.
• Nuoširdus pedagogų požiūris į mokinius, domėjimasis mokinių veikla.
•Teisingų ir tvirtų nepriimtino elgesio ribų nustatymas, tokio elgesio netoleravimas.
•Kiekvieno mokyklos darbuotojo kompetencija – atpažinti patyčias bei gebėti tinkamai į jas reaguoti.2018–2019 mokslo metai

2018–2019 m.m. mokyklos bendruomenė tęsia Olweus programos kokybės užtikrinimo sistemos (OPKUS) diegimą. Mokykloje mokosi 803 mokiniai, dirba 99 darbuotojai. Bendruomenės uždavinys – užtikrinti programoje taikomų priemonių tęstinumą, toliau siekti saugios mokyklos statuso.

Mokykloje taikomos OPKUS priemonės reiškia sistemingą ir ilgalaikį požiūrį į patyčių prevenciją ir atitinka Olweus programos kokybės reikalavimus ir mokyklos tikslus bei siekius. OPKUS integruojama į visas įprastines mokyklos veiklas.

2018 metų lapkričio mėnesį surengtoje apklausoje apie patyčių situaciją mokykloje dalyvavo 584  (90,8 %) 3–8 klasių mokiniai. Anonimiški atsakymai buvo apdorojami centralizuotai. Mokiniai  šioje apklausoje dalyvavo aštuntą kartą. Gauti apklausos rezultatai atskleidė patyčių ir smurto atvejų pokytį mokykloje ir leido palyginti su bendra situacija Lietuvos ugdymo įstaigose.

Patyčių masto rodiklis šiais metais yra – 9,2 proc., palyginus su 2017–2018 m.m. – padidėjo 0,9 proc. Daugiausia patyčių patiria 3 ir 6 klasių mokiniai. Džiugina tai, kad 90,8 proc. mokinių rašo, kad iš jų niekas nesityčioja arba tik 1 ar 2 kartus.

Nuo 2011 m. patyčių mokykloje sumažėjo 59,8 proc.

Patyčių rezultatai buvo nagrinėjami mokytojų tarybos posėdyje, MSG grupėse, klasių valandėlėse ir tėvų susirinkimuose. Priimti nutarimai, padedantys siekti mažesnio patyčių procento mokykloje.

Mokinių sukurtas šūkis 2018–2019 m.m. „Nesityčiok iš kitų ir turėsi daug draugų”. Ta tema pravesta viktorina, kurioje mokiniai parodė OPKUS projekto žinias, kūrė plakatus ir naują šūkį 2019–2020 m.m.

2019-03-13 d. 6 klasių mokiniams pravesta viktorina „Nesityčiok iš kitų ir turėsi daug draugų“. Viktorinoje geriausiai pasirodė 6a klasės komanda.2017–2018 mokslo metai

Mokyklos bendruomenės sukurtas 2017–2018 m.m. devizas: „NESITYČIOK IŠ KITŲ, NES VISKAS GRĮŽTA SU KAUPU…“

2017 m. gegužės mėnesį mokykloje Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras vykdė OPKUS patyčių prevencijos projekto išorės auditą. Jo metu nustatyta, kad mokykla vykdo  visus privalomus dvylikos standartų reikalavimus, todėl vėl 2017–2018 ir 2018–2019 mokslo metams suteiktas „Olweus mokyklos“ vardas, įteiktas pažymėjimas ir emblema. Tai rodo, kad mokyklos bendruomenė  didelį dėmesį skiria socialiniam emociniam ugdymui.

2017 m. lapkričio mėn. OPKUS apklausos rezultatai:

apklausoje dalyvavo 97,9 proc. 3–10 kl. mokinių,

patyčias patiria 8,3 proc. mokinių (per metus mokinių, patiriančių patyčias sumažėjo 2,5 proc.),

mokinių, kurie tyčiojasi iš kitų – 3,2 proc. (sumažėjo 1,7 proc.).2016–2017 mokslo metai

Siekiant užkirsti kelią patyčioms, kurti draugiškesnę ir saugesnę aplinką mokykloje, labai svarbu bendradarbiauti ir dirbti visiems kartu. Džiaugiamės, kad kasmet vis daugiau tėvų nelieka abejingi patyčioms ne tik mokykloje, bet ir už jos ribų. Tik kartu dirbdami galime pasiekti mokykloje skelbiamo siekio „Mokykla – be patyčių“.

Darniai dirbant visai mokyklos bendruomenei mokinių, patiriančių patyčias, vis mažėja.
2016 m. lapkričio mėn. apklausos duomenys:

Mokiniui, nereaguojančiam į klasės vadovo,  mokytojo, socialinio pedagogo, tėvų  pokalbius ir vykdančiam patyčias, gali būti taikomosOLWEUS  projektas prieš patyčias 

Dar 2009 m. mokykla pradėjo domėtis patyčių mažinimui mokyklose skirtu OLWEUS projektu, kuris atsirado Skandinavijos šalyse, kai 1966 m.  Dan Olweus parašė mokslinį darbą apie patyčias, kaip agresijos formą, nukreiptą prieš kitą asmenį. Dabar projekte dalyvauja įvairių šalių mokyklos. Pagrindinis projekto tikslas – išmokyti bendruomenėje dirbančius suaugusius žmones pastebėti ir stabdyti patyčias. 2011 m. rugsėjo mėn. mūsų mokykla įsijungė į šį projektą, turėdama aiškų tikslą – siekti patyčių mažinimo, kurti saugią inovatyvią mokyklą.

Projekte dalyvauja visi mokyklos darbuotojai. 2011–2012 m. m. kantriai mokėmės, o įgytas žinias greit pradėjome taikyti praktiškai. Mūsų triūsas nenuėjo veltui. Pagal 2012 m. lapkričio mėnesį atliktą mokinių apklausą, per metus patyčių tarp mokinių sumažėjo 35 procentais. 2013 m. sausio 3d. organizavome respublikinę konferenciją „Saugi mokykla, saugus vaikas, ramūs tėvai“, kurioje dalijomės patirtimi su kitomis Žemaitijos regiono mokyklomis apie projekto veiklas ir rezultatus. Pagal 2013 m. apklausos rezultatus, patyčių sumažėjo daugiau kaip 10 procentų. Baigę I-ą projekto etapą, nutarėme įsijungti į II – „Olweus projekto kokybės užtikrinimo sistema“ (OPKUS). Dalyvaudami šiame etape toliau siekiame patyčių mažinimo ir OLWEUS mokyklos sertifikato.Olweus patyčių prevencijos projekto apklausos rezultatai 2015–2016 m.m.

2015 m. lapkričio mėnesį Olweus patyčių prevencijos programos apklausoje dalyvavo 569  3-10 klasių mokiniai. Apklausoje nustatyta kiek procentų mokinių mokykloje patiria patyčias. 2015 m. lapkričio mėn. rodikliai rodo, kad mokinių, patiriančių patyčias mokykloje buvo 12,8 procentai (15,1 proc. berniukų, 10,4 proc. mergaičių). Palyginus su tuo pačiu 2014 m. laiku mokinių, patiriančių patyčias mokykloje, padidėjo 2,1 procentu. Mokinių atsakymai parodė, kad kasmet mokiniai apie savo patyčias drąsiau pasisako tėvams ir suaugusiems mokykloje. Tai rodo, kad tėvai įsijungė ir kartu su mokiniais dalyvauja projekte, siekdami vaikų saugumo mokykloje. 2015 m. lapkričio mėn. duomenimis 57 procentai tėvų namuose kalba su savo vaikais apie patyčių žalą vaiko savijautai ir sveikatai.

Padidėjus mokinių, patiriančių patyčias skaičiui mokykloje, bendruomenė mokymosi ir supervizijų grupėse sausio mėn. nagrinėjo patyčių padidėjimo priežastis ir priėmė nutarimą 2016 metų veiklai gerinti:
Sertifikuota Olweus vardo mokykla

2013–2015 mokslo metais mokykla tęsė Olweus projekto II-ojo etapo veiklas ir siekė sertifikuotos Olweus mokyklos vardo. 2015 m. gegužės mėn. 15 d. mokykloje Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro specialistai vykdė išorės auditą, kurio metu nustatyta, kad mokykla yra įdiegusi  Olweus projekto kokybės užtikrinimo standartus.

Išorės auditoriai domėjosi visomis projekto veiklomis mokykloje: patyčių apklausų rezultatais, klasių vadovų darbu, bendradarbiavimu su tėvais, sukurta budėjimo ir saugumo užtikrinimo sistema, sukurta nuobaudų kopėtėlių tvarka ir jos vykdymu, patyčių stabdymo ir jų fiksavimo sistema, visos bendruomenės pastangas mažinant patyčias mokykloje, OPKUS plano vykdymu. Auditorės akcentavo, kad patyčių mažėjimo procentas ir vykdomos veiklos rodo bendruomenės pastangas ir siekį dirbti saugioje mokykloje. Mokyklai įsijungus į projektą 2011 m. rudenį patyčias mokykloje patyrė 22,9 procentai mokinių, 2012 m. – 14,9 proc., 2013 m. – 12,1 proc., 2014 m. – 10,7 procentai. Nuo 2011 mokslo metų patyčių mokykloje sumažėjo daugiau kaip 50 procentų. Respublikos mokyklose patyčias patiria apie 30 procentų mokinių.

Pokalbyje su mokiniais auditorės įsitikino, kad  mokiniai pritaria projekto vykdymui, nori mokytis saugioje ir draugiškoje aplinkoje, tapo atviresni, žino kur, esant problemai,  kreiptis ir kokių bus imamasi veiksmų.

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. (1.3) V – 49 mokyklai 2015–2017 mokslo metams suteiktas sertifikuotos Olweus mokyklos vardas. Atsiųstas sertifikatas ir ženkliukas, kurie patvirtina „Olweus mokyklos“ vardą.

Šio Sertifikato įteikimas, dar labiau įpareigoja mokyklos bendruomenę kurti saugią ir sveiką aplinką, kurioje vyrautų draugiški ir kolegiški santykiai.15497 lankytojai aplankė iš viso 2 lankytojai aplankė šiandien