2019 4 lapkričio
Projektai

 

OLWEUS  projektas prieš patyčias 

Sertifikuota Olweus vardo mokykla

SERTIFIKATAS 2019-2020 ir 2020-2021 mokslo metams

Mokykla į Olweus patyčių prevencijos projektą įsijungė 2011 m. rugsėjo mėnesį.

Dalyvavimas OLWEUS programos kokybės užtikrinimo sistemos vykdyme 2019-2020 m.m.

mazeikiu_kalnenu_pagrogimnazija

Olweus programos kokybės užtikrinimo sistema (toliau – OPKUS) yra patyčių prevencijos programa, kurios tikslas – išlaikyti Olweus patyčių prevencijos programos (toliau – Olweus programa) nuostatas ir užtikrinti taikomų priemonių tęstinumą.

Progimnazijoje taikomos OPKUS priemonės reiškia sistemingą ir ilgalaikį požiūrį į patyčių prevenciją ir atitinka OPPP kokybės reikalavimus bei pačios mokyklos tikslus ir siekius, išdėstytus mokyklos kokybės plane.
OPKUS integruojama į visas įprastines mokyklos veiklas. Sėkmingas integravimas yra veiksminga patyčių prevencijos priemonė, prisidedanti prie teigiamo mokyklos įvaizdžio kūrimo bendruomenėje.
OPKUS diegimas mokykloje:

• Padeda išlaikyti progimnazijoje Olweus programos įgyvendinimo laikotarpiu pasiektus rezultatus;

• Sudaro prielaidas pasinaudoti progimnazijos personalo kompetencijomis, įgytomis Olweus programos vykdymo metu;

• Padeda sistemingai vykdyti patyčių prevenciją;

• Suteikia galimybę atlikti mokinių apklausą Olweus klausimynu ir tokiu būdu stebėti patyčių lygio ir ypatumų kaitą mokykloje;

• Padeda telkti progimnazijos bendruomenę imantis veiksmų prieš patyčias bei leidžia įvertinti tų veiksmų efektyvumą.

Olweus patyčių ir smurto prevencijos programos tikslas: kurti saugią aplinką, gebėti pastebėti patyčias ir tinkamai į jas reaguoti.

2019 m. gegužės mėn. mokykloje vykdytas OPKUS išorės auditas, kurio metu nustatyta, kad mokykla laikosi Olweus programos standarto reikalavimų, ir yra pripažįstama OLWEUS mokykla 2019-2020 ir 2020 – 2021 mokslo metams.
Patyčių pokytis progimnazijoje nuo 2011 m. – 59,8 proc.

Mažeikių Kalnėnų pagrindinės mokyklos Olweus projekto veiklos planas 2019-2020 m.m.


2018-2019 m.m.

2018 metų lapkričio mėnesį surengtoje apklausoje apie patyčių situaciją mokykloje dalyvavo 584  (90,8 %) 3-8 klasių mokiniai. Anonimiški atsakymai buvo apdorojami centralizuotai. Mokiniai  šioje apklausoje dalyvavo aštuntą kartą. Gauti apklausos rezultatai atskleidė patyčių ir smurto atvejų pokytį mokykloje ir leido palyginti su bendra situacija Lietuvos ugdymo įstaigose.

Patyčių masto rodiklis šiais metais yra – 9,2 proc., palyginus su 2017-2018 m.m. – padidėjo 0,9 proc. Daugiausia patyčių patiria 3-ų ir 6-ų klasių mokiniai. Džiugina tai, kad 90,8 proc. mokinių rašo, kad iš jų niekas nesityčioja arba tik 1-ą ar 2 kartus.

Nuo 2011 m. patyčių mokykloje sumažėjo 59,8 proc.

Patyčių rezultatai buvo nagrinėjami mokytojų tarybos posėdyje, MSG grupėse, klasių valandėlėse ir tėvų susirinkimuose. Priimti nutarimai, padedantys siekti mažesnio patyčių procento mokykloje.

Mokinių sukurtas šūkis 2018-2019 m.m. „Nesityčiok iš kitų ir turėsi daug draugų”. Ta tema pravesta viktorina, kurioje mokiniai parodė OPKUS projekto žinias, kūrė plakatus ir naują šūkį 2019-2020 m.m.

2019-03-13 d. 6 klasių mokiniams pravesta viktorina „Nesityčiok iš kitų ir turėsi daug draugų“. Viktorinoje geriausiai pasirodė 6a klasės komanda.