Mažeikių Kalnėnų progimnazija


2019 4 lapkričio

OLWEUS  projektas prieš patyčias 

Mažeikių Kalnėnų progimnazijos Olweus projekto veiklos planas 2020-2021 m.m.

Mažeikių Kalnėnų progimnazijos Olweus patyčių prevencijos projekto koordinatorius, mokymosi ir supervizijų grupių vadovai 2020 – 2021 m.m.

2020–2021 m. m. OPKUS šūkis

„JEIGU NORI BŪT DRAUGU, NESITYČIOK IŠ KITŲ“

Sertifikuota Olweus vardo mokykla

SERTIFIKATAS 2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metams

Mokykla į Olweus patyčių prevencijos projektą įsijungė 2011 m. rugsėjo mėnesį.

Dalyvavimas OLWEUS programos kokybės užtikrinimo sistemos vykdyme 2019-2020 m.m.

mazeikiu_kalnenu_pagrogimnazija

Olweus programos kokybės užtikrinimo sistema (toliau – OPKUS) yra patyčių prevencijos programa, kurios tikslas – išlaikyti Olweus patyčių prevencijos programos (toliau – Olweus programa) nuostatas ir užtikrinti taikomų priemonių tęstinumą.
Progimnazijoje taikomos OPKUS priemonės reiškia sistemingą ir ilgalaikį požiūrį į patyčių prevenciją ir atitinka OPPP kokybės reikalavimus bei pačios mokyklos tikslus ir siekius, išdėstytus mokyklos kokybės plane. OPKUS integruojama į visas įprastines mokyklos veiklas. Sėkmingas integravimas yra veiksminga patyčių prevencijos priemonė, prisidedanti prie teigiamo mokyklos įvaizdžio kūrimo bendruomenėje. OPKUS diegimas mokykloje:
• Padeda išlaikyti progimnazijoje Olweus programos įgyvendinimo laikotarpiu pasiektus rezultatus;
• Sudaro prielaidas pasinaudoti progimnazijos personalo kompetencijomis, įgytomis Olweus programos vykdymo metu;
• Padeda sistemingai vykdyti patyčių prevenciją;
• Suteikia galimybę atlikti mokinių apklausą Olweus klausimynu ir tokiu būdu stebėti patyčių lygio ir ypatumų kaitą mokykloje;
• Padeda telkti progimnazijos bendruomenę imantis veiksmų prieš patyčias bei leidžia įvertinti tų veiksmų efektyvumą.
Olweus patyčių ir smurto prevencijos programos tikslas: kurti saugią aplinką, gebėti pastebėti patyčias ir tinkamai į jas reaguoti.
2019 m. gegužės mėn. mokykloje vykdytas OPKUS išorės auditas, kurio metu nustatyta, kad mokykla laikosi Olweus programos standarto reikalavimų, ir yra pripažįstama OLWEUS mokykla 2019-2020 ir 2020 – 2021 mokslo metams. Patyčių pokytis progimnazijoje nuo 2011 m. – 59,8 proc.


Mokykloje taikomos OPKUS (Olweus projekto kokybės užtikrinimo sistema) priemonės reiškia sistemingą ir ilgalaikį požiūrį į patyčių prevenciją ir atitinka OPPP kokybės reikalavimus bei pačios mokyklos tikslus ir siekius, išdėstytus mokyklos ugdymo planuose.

OPKUS programa integruojama į visas įprastines mokyklos veiklas. Ji tapo veiksminga patyčių prevencijos priemone ir prisideda prie teigiamo mokyklos įvaizdžio kūrimo bendruomenėje.

OLWEUS patyčių ir smurto prevencijos programos įgyvendinimo principai:

  • Patyčių intervencija – suaugusiojo atsakomybė ir pareiga.
  • Nuoširdus pedagogų požiūris į mokinius, domėjimasis mokinių veikla.
  • Teisingų ir tvirtų nepriimtino elgesio ribų nustatymas, tokio elgesio netoleravimas.
  • Kiekvieno mokyklos darbuotojo kompetencija – atpažinti patyčias bei gebėti tinkamai į jas reaguoti.

Nuobaudų kopėtėlės

  1. Patyčias pastebėjęs asmuo praveda korekcinį pokalbį, užpildo Patyčių atvejų registracijos žurnalo protokolą;
  2. Klasės vadovas per 2 darbo dienas aptaria mokinio elgesį individualiai / su klase;
  3. Klasės vadovas apie įvykį žodžiu / raštu informuoja mokinio tėvus;
  4. Klasės vadovas kviečia mokinio tėvus atvykti į mokyklą. Socialinis pedagogas praveda pokalbį su mokiniu ir jo tėvais dalyvaujant klasės vadovui. Gali būti skiriama nuobauda – papeikimas;
  5. Mokiniui draudžiama vienerius mokslo metus dalyvauti klasės renginiuose;
  6. Mokinio elgesys svarstomas VGK, skiriama nuobauda – griežtas papeikimas;

PASTABA: išskirtiniais atvejais skiriant nuobaudą mokykla pasilieka teisę nesilaikyti Nuobaudų kopėtėlių nuoseklumo.
Nuobaudų kopėtėlės aptartos ir paliktos galioti pagal 2015-11-05 MSG nutarimus


105 lankytojai aplankė iš viso 1 lankytojai aplankė šiandien