Veikla

18. Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Veikla“ skelbiama visa vieša informacija, susijusi su įstaigos veikla, trumpa įstaigos istorija, planavimu ir veiklos kryptimis, taip pat informacija apie įstaigos darbuotojų darbo užmokestį ir biudžeto suvestinė.

Įstaigos interneto svetainės srityje „Nuostatai“ skelbiami įstaigos nuostatai, įstatai ar kiti įstaigos veiklą reglamentuojantys dokumentai.

Įstaigos interneto svetainės srityje „Planavimo dokumentai“ skelbiami programiniai, strateginiai ar metiniai dokumentai (planai), kiti su įstaigos veiklos planavimu susiję dokumentai, kurių pagrindu įstaiga organizuoja savo veiklą, taip pat jų projektai. Šioje srityje taip pat skelbiami pavaldžių įstaigų strateginiai ar metų veiklos planai, jeigu pavaldžių įstaigų interneto tinklalapiuose minėti planai neskelbiami.

Įstaigos interneto svetainės srityje „Veiklos kryptys“ skelbiama įstaigos veikla pagal skirtingas veiklos šakas. Informacija pateikiama sugrupuota pagal pagrindines įstaigos veiklos sritis. Šioje srityje turi būti skelbiama konkreti informacija ir nuorodos apie šiuo metu vykdomus įstaigos svarbiausius projektus ir veiklą.

Tam tikros veiklos sritys, atsižvelgiant į poreikį, gali būti nurodomos atskiruose puslapiuose, atitinkančiuose Aprašo nuostatas.

Įstaigos interneto svetainės srityje „Darbo užmokestis“ pateikiami tos įstaigos darbuotojų, einančių vienodas (t. y. to paties pavadinimo, neatsižvelgiant į įstaigos ir (arba) struktūrinio padalinio pavadinimą) arba pagal kitus požymius vienarūšes pareigas, šių pareigų pavadinimai, darbuotojų, einančių vienodas arba pagal kitus požymius vienarūšes pareigas, skaičius ir šias pareigas einančių darbuotojų praėjusių metų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis, taip pat einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis. Einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis turi būti paskelbtas per 10 darbo dienų prasidėjus naujam ketvirčiui, o praėjusių metų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis – per 10 darbo dienų pasibaigus kalendoriniams metams.

Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas praėjusių metų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis pateikiamas tik gavus jo sutikimą.

Įstaigos interneto svetainės srityje „Viešieji pirkimai“ pateikiama teisės aktais privaloma skelbti informacija apie įstaigos numatomus, vykdomus ar įvykdytus viešuosius pirkimus ir kita su įstaigos viešaisiais pirkimais susijusi informacija.

Įstaigos interneto svetainės srityje „Biudžeto suvestinė“ pateikiama informacija apie paskirtų biudžeto asignavimų faktinį panaudojimą, konkrečiai ir išsamiai nurodant bendrą asignavimų įstaigos programoms įgyvendinti sumą, kiek paskirtų biudžeto asignavimų tą ketvirtį buvo panaudota darbo užmokesčiui, socialinio draudimo įmokoms, kitoms išmokoms, konkrečios programos priemonėms įgyvendinti, reprezentacinėms ir kitoms išlaidoms. Informacija turi būti skelbiama kas ketvirtį, ne vėliau kaip iki kito mėnesio 10 dienos.