Paslaugos

Mokykla vykdo:

 • priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo programas;
 • išduoda pasiekimus pagal įvykdytas programas įteisinančius dokumentus:pradinio išsilavinimo pažymėjimą mokiniui, baigusiam pradinio ugdymo programą; pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą – baigusiam pagrindinio ugdymo programą; mokymosi pasiekimų pažymėjimą – nebaigusiam pagrindinio ugdymo programos, baigusiam adaptuotą pradinio ugdymo programą, baigusiam adaptuotą pagrindinio ugdymo programą; pagrindinio ugdymo programos pirmos dalies pažymėjimą – baigusiam pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį.

Pagrindinė veiklos rūšis: švietimas, priešmokyklinis ugdymas, pradinis ugdymas, pagrindinis ugdymas.

Kitos veiklos rūšys: kitų maitinimo paslaugų teikimas, nuosavo ar nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas.

 

Psichologės teikiamos paslaugos:

 • Individualios konsultacijos mokiniams, tėvams, mokytojams
 • Grupinės konsultacijos mokiniams
 • Psichologiniai seminarai įvairių klasių mokiniams
 • Psichologiniai-socialiniai tyrimai
 • Projektinė veikla.

Socialinės pedagogės teikiamos paslaugos:

 • Individualios konsultacijos mokiniams, tėvams, mokytojams
 • Užsiėmimai klasių grupėms pagal poreikius
 • Socialinės paramos ir paslaugų organizavimas
 • Pasidalijimas turima patirtimi
 • Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais

Specialiojo pedagogo teikiamos paslaugos:

 • Pagalba spec. poreikių mokiniams, mokantis matematikos ir lietuvių kalbos
 • Mokymosi spragų šalinimas
 • Įgūdžių ir gebėjimų lavinimas
 • Konsultacijos mokytojams ir tėvams
 • Bendradarbiavimas su miesto specialistais, pasidalijimas gerąja patirtimi
 • Projektinė veikla.

Logopedės teikiamos paslaugos:

 • Kalbos ir komunikacijos sutrikimų šalinimas individualių ir grupinių užsiėmimų metu
 • Konsultacijos mokytojams ir tėvams
 • Bendradarbiavimas su  miesto specialistais, pasidalijimas gerąja patirtimi.

 

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Paslaugos“ rekomenduojama skelbti tokias sritis: „Informacijos rinkmenos“, „Prašymai“ ir „Viešosios ir (arba) administracinės paslaugos“.

Jeigu įstaigos teikia viešąsias paslaugas ar administruoja viešųjų paslaugų teikimą, įstaigos interneto svetainės srityje „Viešosios ir (arba) administracinės paslaugos“ nurodomi šių viešųjų paslaugų pavadinimai. Teikiamų paslaugų pavadinimai sugrupuojami pagal pačios įstaigos pasirinktus kriterijus. Kiekviename paslaugos aprašyme nurodomas pavadinimas, koks bus paslaugos rezultatas, pateikiamas aprašymas interesantui, nurodoma, kokius dokumentus reikia pateikti norint gauti paslaugą; nurodoma paslaugos suteikimo trukmė, paslaugos gavėjas, kam skirta paslauga; už paslaugos suteikimą atsakingų asmenų (ir vadovo) ar įstaigos padalinio kontaktiniai duomenys; paslaugos teikimą reglamentuojantys teisės aktai, jų pavadinimai su atitinkamomis nuorodomis į teisės aktų aktualias redakcijas, esančias Lietuvos Respublikos Seimo ar kitose teisės aktų bazėse; kai paslauga teikiama atlygintinai, nurodomas valstybės rinkliavų arba atlyginimo už informacijos teikimą dydis, gavėjas, gavėjo kodas, sąskaitos numeris, įmokos kodas. Jeigu įstaigos reguliavimo srityje išduodamos licencijos (leidimai) verstis ūkine komercine veikla, šioje įstaigos interneto svetainės srityje nurodoma licencijuojamos ūkinės komercinės veiklos rūšys, teisės aktų, reglamentuojančių ūkinės komercinės veiklos licencijavimą, pavadinimai su atitinkamomis nuorodomis į teisės aktų aktualias redakcijas, esančias Lietuvos Respublikos Seimo ar kitose teisės aktų bazėse, licencijų (leidimų) rūšys, licencijas (leidimus) išduodančios įstaigos, asmenys, kuriems gali būti išduodamos licencijos (leidimai), ir asmens, teikiančio informaciją, kontaktinė informacija. Jeigu įstaiga išduoda dokumentus, patvirtinančius tam tikrus juridinius faktus, šioje įstaigos interneto svetainės srityje nurodomi teisės aktų, reglamentuojančių juridinius faktus patvirtinančių dokumentų išdavimą, pavadinimai su atitinkamomis nuorodomis į teisės aktų aktualias redakcijas, esančias Lietuvos Respublikos Seimo ar kitose teisės aktų bazėse, asmenys, kuriems gali būti išduodami dokumentai.

Įstaigos interneto svetainėje turi būti sudaryta galimybė įstaigos teikiamos viešosios paslaugos, administruojamos viešosios paslaugos ir (arba) teikiamos administracinės paslaugos vartotojui balsavimo forma ir (arba) komentavimo galimybe įvertinti tos paslaugos, jei įstaiga jas teikia, kokybę.

Jei įstaiga teikia elektronines viešąsias paslaugas, įstaigos interneto svetainės skyriuje „Paslaugos“ turi būti pateikiama nuoroda į Elektroninių valdžios vartų svetainę.

20. Įstaigos interneto svetainėje turi būti sudarytos sąlygos joje ar elektroniniu paštu kreiptis į įstaigą, pateikti įstaigos reguliavimo srities klausimus ar pasiūlymus ir teisės aktų nustatyta tvarka gauti į juos atsakymus elektroniniu paštu ar šioje įstaigos interneto svetainėje.