Mažeikių Kalnėnų progimnazija

Mokiniams

Teisės ir pareigos

 Mokinys turi teisę:

1. Į nemokamą mokslą Kalnėnų pagrindinėje mokykloje;
2. Pasirinkti formaliojo švietimo programas papildančius šių programų modulius, pasirenkamųjų dalykų programas;
3. Mokytis pagal sugebėjimus ir poreikius, įgyti valstybinius standartus atitinkantį išsilavinimą;
4. Į psichologinę, specialiąją pedagoginę, socialinę pedagoginę, informacinę pagalbą, sveikatos priežiūrą mokykloje;
5. Į socialinę pagalbą, jei tokios pagalbos jam negali suteikti tėvai (įtėviai, globėjai, rūpintojai);
6. Į informaciją apie savo pasiekimų vertinimą ir kitą su mokymusi susijusią informaciją;
7. Mokytis psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai saugioje aplinkoje, turėti higienos reikalavimus atitinkančius mokymosi krūvį ir darbo vietą;
8. Dalyvauti mokyklos savivaldoje mokyklos nuostatuose numatyta tvarka;
9. Dalyvauti mokyklos neformaliojo ugdymo veikloje;
10. Sulaukus 14 metų rinktis vieną iš privalomojo  dorinio ugdymo dalykų: tikybą arba etiką;
11.Naudotis kitų įstatymų nustatytomis teisėmis.

 

Mokinio  pareigos:

1. Mokytis pagal privalomojo švietimo programas iki 16m., įgyti pakankamai žinių ir patirties tam, kad teisingai pasirinktų tolesnį mokymosi kelią, būtų pasiruošęs savarankiškam gyvenimui;
2. Sudarius mokymosi sutartį, laikytis visų jos sąlygų ir mokyklos vidaus tvarką reglamentuojančių dokumentų reikalavimų;
3. Nuolat lankyti mokyklą, nevėluoti į pamokas, gerbti mokytojus ir kitus bendruomenės narius;
4. Dalyvauti mokyklos organizuojamose testavimuose, pasiekimų patikrinimuose, sąžiningai atlikti skirtas užduotis;
5. Gerbti savo gimtąją kalbą ir kultūrą, kitas kalbas ir kultūras;
6. Ginti Kalnėnų  pagrindinės mokyklos garbę miesto ar šalies olimpiadose, varžybose ir kituose renginiuose;
7. Atsakyti už etikos, moralės pažeidimus, atlyginti padarytą moralinę žalą mokykloje;
8. Dalyvauti mokyklos prevencinės komisijos posėdyje, kai svarstomas jo elgesys;
9. Dėvėti mokyklinę uniformą arba panašią į ją aprangą;
10. Mokyklos teritorijoje ir už jos ribų nevartoti necenzūrinių, šiurkščių, įžeidžiančių žodžių, alkoholio, tabako ir kitų psichotropinių medžiagų, nežaisti azartinių žaidimų, į mokyklą nesinešti ausinukų, degių, sprogstamųjų, psichotropinių  medžiagų, peilių,aštrių įrankių ir kitų daiktų, nesusijusių su ugdymosi procesu;
11. Pamokų metu nesinaudoti mobiliuoju telefonu;
12. Pamokų, pertraukų, renginių metu elgtis taip, kad nebūtų pažeisti kitų asmenų interesai;
13. Tausoti mokyklos turtą, nešiukšlinti.
14. Pavalgius valgykloje, indus nunešti į plovyklą;
15. Neprieštarauti ir dalyvauti mokykloje atliekamoms vaiko asmens higienos, sveikatos patikrinimo procedūroms.
Mokinys, kuris mokosi pagal privalomojo švietimo programas, jei jo elgesys kelia realią ir akivaizdžią grėsmę mokyklos bendruomenės narių saugumui, suderinus su vaikų teisių apsaugos tarnyba gali būti pašalinamas iš mokyklos. Mokyklos vadovas kartu su mokyklos steigėju, dalyvaujant šio mokinio tėvams (globėjams, rūpintojams), perkelia mokinį į kitą mokyklą.

 


 

Užrašai:
 •     1 – 4 klasių mokiniams sąsiuvinius užrašo mokytojas.
 •     5 – 10 klasių mokiniai sąsiuvinius užsirašo patys.
 •     Sąsiuviniai ir vadovėliai privalo būti aplenkti.
 •     3 – 10 klasių mokiniai kiekvieną pamoką sąsiuvinyje užrašo pamokos temą, paraštėje – datą (2012-09-04)
 •     Neatlikus namų darbų e-dienyne bus rašoma pastaba.

Apranga

 • Mokiniai privalo dėvėti uniformą arba panašią į ją aprangą.
 •  Šortų, bridžių, sportinių kelnių dėvėti negalima.
 • Draudžiamas mokinio amžiaus neatitinkantis makiažas ir aksesuarai.
 • Kūno kultūros, šokio, technologijų pamokose mokiniai privalo dėvėti mokytojų nurodytą aprangą.

Priemonės

 • Mokinys privalo pamokoje turėti visas mokytojo nurodytas priemones.
 • Pamokoje mokinys negali naudotis mokymuisi nereikalingomis priemonėmis (mobiliaisiais telefonais – jie privalo būti išjungti, ausinukais, lazeriukais ir kt.)
 • Pametus vadovėlį, mokinys turi nupirkti tokį pat naują.

Kontroliniai darbai

 • Mokinys gali nerašyti kontrolinio darbo, jei dėl objektyvių priežasčių nelankė mokyklos, bet kontrolinį darbą atsiskaito per 2 savaites.
 • Neatsiskaičius – neigiamas įvertinimas įrašomas į e-dienyną.
 

Būkime sveiki

Taisyklinga laikysena – tai įprasta kūno padėtis, kai žmogus ypatingai neįtempdamas raumenų, tiesiai laiko nugarą, liemenį ir galvą, leisdamas vidaus organams ir audiniams normaliai funkcionuoti, išlaikyti normalią kūno pusiausvyrą.

Taisyklinga laikysena formuojama nuo vaiko gimimo iki pilnametystės.

Grakščią ir taisyklingą laikyseną turintys žmonės jaučiasi geriau, laisviau ir yra labiau patenkinti savimi. Tiesus kūnas geros išvaizdos, savijautos, sveikatos pagrindas.  

Netaisyklinga kūno laikysena – vienas labiausiai paplitusių vaikų sveikatos sutrikimų: net 25-30 proc. mokinių diagnozuota netaisyklinga kūno laikysena, 6 proc. stuburo iškrypimas (skoliozė).

Statistika rodo, kad pirmose klasėse stuburo iškrypimų turinčių vaikų būna apie 3 proc., šeštoje – apie 8 proc., vyresnėse klasėse – net iki 20 proc.

Netaisyklingos laikysenos priežastys:

 • Blogas įprotis sėdėti susikūprinus, pasilenkus, pakreipus pečius ir dubenį į vieną ar kitą pusę;
 • Darbo ir poilsio režimo nesilaikymas;
 • Dažnai stovint ant vienos kojos, perkeliant kūno svorį;
 • Netinkama , per sunki mokyklinė kuprinė;
 • Rašymo stalas ir kėdė neatitinka vaiko ūgio;
 • Miegas minkštoje įdubusioje lovoje;
 • Ilga statinė, nenormali padėtis;
 • Ydingas ėjimas, nepakankamas fizinis aktyvumas…;
 • Persirgtų ligų komplikacijos;
 • Įgimtų kaulų ir raumenų sistemos ypatumai.

Kaip teisingai įvertinti laikyseną?

 1. Žiūrint iš šono galva ir dubuo yra vienoje linijoje, stuburo linkiai – proporcingi, mentės neatsikišusios, kojos tiesios, pasilenkus į priekį nustatoma ar nėra nugaros asimetrijos.
 2. Visus sutrikimus tiksliai įvertins šeimos gydytojas, gyd. Ortopedas, ar reabilitologas ir prireikus paskirs gydymą.

Taisyklingos laikysenos išsaugojimas:

 • Sveikas maistas ir racionali mityba;
 • Tiesi laikysena vaikštant, sėdint;
 • Reguliariai, sistemingai atliekama fizinė mankšta;
 • Organizmo grūdinimas;
 • Pusiausvyra tarp aktyvios fizinės veiklos ir kitų užsiėmimų;
 • Kokybiška, svorį atitinkanti tūrio kuprinė;
 • Stalas ir kėdė turi atitikti vaiko ūgį;
 • Nevaržanti apranga ir tinkama avalynė, patogi lova;  
 • Pasitikėjimo jausmo auginimas, gera nuotaika…
2172 lankytojai aplankė iš viso 1 lankytojai aplankė šiandien